Tiago Bessa

   uma data 69-02-1921
   oioioi oi
   -comia-te tod kkkkk.
   és lindo ty
   ola oi