Diana Silva

      és feia deixa ser.
      ola ola
      és mesmo bi sim sou.